รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานข้อมูลและแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน และรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำในเรื่องระบบควบคุมภายในต่อผู้บริหาร ส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง มีฝ่ายบริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุม และมีการประชุม 1 ครั้งที่มีวาระที่เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารระดับสูงร่วมประชุมด้วย

ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกับฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เพื่อทบทวนและประเมินเกี่ยวกับนโยบายและหลักการบัญชี แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน การควบคุมภายในและแผนการตรวจสอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานและรับรองข้อมูลและรายงานทางการเงิน ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในการแก้ไขหรือลดจุดอ่อนในการควบคุมภายในและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ดังต่อไปนี้

  1. รายงานทางการเงินในปี 2564 มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นที่เชื่อถือได้
  2. สินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้ อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
  3. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2564 มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
  4. บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  5. บริษัทมีระบบควบคุมภายในพอเพียงเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินข้อบกพร่องในการควบคุมภายในของบริษัท โดยตรวจสอบกระบวนการทางบัญชีและการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างมีระบบ จัดทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ดี นำเสนอแก่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงานในอนาคต และประชุมอย่างสม่ำเสมอกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สร้างความมั่นใจว่าข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในต่างๆ จะได้รับการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสม
  6. บริษัทมีมาตรการและการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตามระเบียบปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน เบาะแสการทุจริตและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  7. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการ บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจ ว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง อย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้ง นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 และนางสาวธิตินันท์ แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่ 9432 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2565

นายชัย จรุงธนาภิบาล

ประธานกรรมการตรวจสอบ