บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คือ ในกรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงานและมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม และตามความจำเป็นของบริษัท เช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาดหรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เป็นต้น

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันผลประกอบการ
17 ก.พ. 2565 21 เม.ย. 2565 06 พ.ค. 2565 เงินปันผล 0.60 บาท 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
12 พ.ย. 2564 25 พ.ย. 2564 9 ธ.ค. 2564 เงินปันผล 1.00 บาท 01 ม.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564
16 ก.พ. 2564 - - ไม่มีจ่ายเงินปันผล - - 01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
09 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล 0.35 บาท 01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
09 ส.ค. 2562 23 ส.ค. 2562 04 ก.ย. 2562 เงินปันผล 0.65 บาท 01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
15 ก.พ. 2562 23 เม.ย. 2562 03 พ.ค. 2562 เงินปันผล 0.70 บาท 01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
10 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล 0.65 บาท 01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
19 ก.พ. 2561 19 เม.ย. 2561 03 พ.ค. 2561 เงินปันผล 0.60 บาท 01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
11 ส.ค. 2560 28 ส.ค. 2560 08 ก.ย. 2560 เงินปันผล 0.65 บาท 01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
17 ก.พ. 2560 18 เม.ย. 2560 03 พ.ค. 2560 เงินปันผล 0.60 บาท 01 ก.ค 2559 - 31 ธ.ค. 2559
11 ส.ค. 2559 25 ส.ค. 25/59 09 ก.ย. 2559 เงินปันผล 0.60 บาท 01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559
17 ก.พ. 2559 11 เม.ย. 2559 04 พ.ค. 2559 เงินปันผล 0.60 บาท 01 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558
07 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2558 04 ก.ย. 2558 เงินปันผล 0.5500 บาท 01 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558
13 ก.พ. 2558 09 เม.ย. 2558 30 เม.ย. 2558 เงินปันผล 0.5500 บาท 01 ก.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557
08 ส.ค. 2557 21 ส.ค. 2557 05 ก.ย. 2557 เงินปันผล 0.50 บาท 01 ม.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2557
13 ก.พ. 2557 10 เม.ย. 2557 02 พ.ค. 2557 เงินปันผล 0.50 บาท 01 ก.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556
09 ส.ค. 2556 23 ส.ค. 2556 06 ก.ย. 2556 เงินปันผล 0.50 บาท 01 ม.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2556
15 ก.พ. 2556 28 ก.พ. 2556 02 พ.ค. 2556 เงินปันผล 0.48 บาท 01 ก.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555
14 ส.ค. 2555 24 ส.ค. 2555 11 ก.ย. 2555 เงินปันผล 0.39 บาท 01 ม.ค. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
16 ก.พ. 2555 29 ก.พ. 2555 02 พ.ค. 2555 เงินปันผล 0.39 บาท 01 ก.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554
11 ส.ค. 2554 25 ส.ค. 2554 08 ก.ย. 2554 เงินปันผล 0.43 บาท 01 ม.ค. 2554 - 30 มิ.ย. 2554
24 ก.พ. 2554 10 มี.ค. 2554 04 พ.ค. 2554 เงินปันผล 0.60 บาท 01 ก.ค. 2553 - 31 ธ.ค. 2553