ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริษัทร่วมที่บริษัทฯถือหุ้นทางตรงอยู่ร้อยละ 28.09 รายได้ :
1. เงินปันผลรับ 46.34 เป็นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน
2. รายได้อื่น 0.60 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ค่าใช้จ่าย :
1. ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค 19.96 เป็นการเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่ง โดยประกอบด้วยสาขาฉะเชิงเทรา สาขาแจ้งวัฒนะ และสาขาพัทยา ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้า และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ค่าใช้จ่ายอื่น 0.98 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้การค้า 4.75 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้อื่น 9.14 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เงินมัดจำ (รวมอยู่ใน “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น”) 2.22 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้อื่น 2.73 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริษัทร่วมที่บริษัทฯถือหุ้นทางตรงอยู่ร้อยละ 50 และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ (บริษัทร่วมของบริษัทฯ ) ในอัตราร้อยละ 14.05 ค่าใช้จ่าย :
1.ดอกเบี้ยจ่าย 0.31 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี
2. ค่าใช้จ่ายอื่นs 0.38 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้อื่น 0.49 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงอยู่ร้อยละ 33.00 รายได้ :
1. ค่าบริหารจัดการและค่าตอบแทนบริหารอสังหาริมทรัพย์ 35.93 เป็นค่าตอบแทนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้าและเป็น ราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2. ค่าสาธารณูปโภค 23.78 เป็นค่าตอบแทนการใช้สาธารณูปโภคที่บริษัทฯ ให้บริการแก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้าและเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
3. เงินปันผลรับ 88.21 เป็นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน
4. รายได้อื่น 0.73 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ค่าใช้จ่าย :
1. ค่าเช่าและค่าบริการ 182.41 เป็นการเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่ง ภายใต้พื้นที่การบริหารจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นรายการปกติ ทางการค้าและเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2. ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน (รวมอยู่ใน “ต้นทุนทางการเงิน”) 1.69 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
3. ค่าใช้จ่ายอื่น 1.49 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้การค้า 1.58 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้อื่น 7.55 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เงินมัดจำ (รวมอยู่ใน “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น”) 3.46 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้อื่น 0.45 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (รวมอยู่ใน "เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน") 21.12 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เงินมัดจำ (รวมอยู่ใน"หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น") 123.50 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เงินรับล่วงหน้าจากการให้เช่าที่ดิน (รวมอยู่ใน"หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น") 21.82 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงอยู่ ร้อยละ 40.00 รายได้ :
เงินปันผลรับ 30.00 เป็นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน
ค่าใช้จ่าย :
ค่าโฆษณา 4.53 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้อื่น 56.30 เงินที่บริษัทฯ ขายตั๋วให้และรอทำคืนในเดือนถัดไป
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงอยู่ ร้อยละ 49.00 รายได้ :
1. ค่าโฆษณา 0.24 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
2. รายได้อื่น 0.01 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 50.85 รายได้ :
จำหน่ายลิขสิทธิ์ 1.42 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้การค้า 5.56 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
กิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 41.61 รายได้ :
1. ค่าบริหารจัดการ 0.48 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
2. ค่าโฆษณา 0.09 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
3. ค่าเช่าและบริการ 1.02 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
4. จำหน่ายลิขสิทธิ์ 1.35 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ค่าใช้จ่าย :
ค่าโฆษณา 0.05 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้การค้า 0.27 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้อื่น 0.05 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้อื่น 4.61 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
กิจการร่วมค้าที่ บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 32.07 รายได้ :
1. ค่าบริหารจัดการ 4.46 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
2. ค่าโฆษณา 3.23 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
3. จำหน่ายลิขสิทธิ์ 3.11 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ค่าใช้จ่าย :
1. ต้นทุนส่วนแบ่งภาพยนตร์ 6.03 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนำภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
2. ค่าใช้จ่ายอื่น 1.77 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้การค้า 7.61 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้อื่น 0.36 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้การค้า 13.85 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้อื่น 0.35 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
กิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 64.72 รายได้ :
1. ค่าบริหารจัดการ 0.04 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
2. รายได้อื่น 0.16 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้การค้า 0.10 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้การค้า 0.55 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
กิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 27.74 รายได้ :
1. ค่าบริหารจัดการ 0.12 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
2. ค่าโฆษณา 0.14 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
3. จำหน่ายลิขสิทธิ์ 5.13 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ค่าใช้จ่าย :
ต้นทุนส่วนแบ่งภาพยนตร์ 13.07 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนำภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้การค้า 0.03 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้อื่น 0.20 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
กิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัทย่อยของบริษัทฯ)ร้อยละ 47.16 รายได้ :
1. ค่าบริหารจัดการ 0.07 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
2. ค่าโฆษณา 0.46 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
3. จำหน่ายลิขสิทธิ์ 46.65 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
4. รายได้อื่น 0.03 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ค่าใช้จ่าย :
1. ต้นทุนส่วนแบ่งภาพยนตร์ 8.60 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนำภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
2. ค่าใช้จ่ายอื่น 0.98 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้การค้า 3.50 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้อื่น 0.03 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้การค้า 1.69 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้อื่น 0.09 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
กิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 12.94 รายได้ :
จำหน่ายลิขสิทธิ์ 0.29 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ค่าใช้จ่าย :
ต้นทุนส่วนแบ่งภาพยนตร์ 3.24 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนำภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้การค้า 5.01 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้อื่น 0.02 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
กิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 12.94 รายได้ :
จำหน่ายลิขสิทธิ์ 0.32 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ค่าใช้จ่าย :
ต้นทุนส่วนแบ่งภาพยนตร์ 2.55 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนำภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้การค้า 0.34 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้อื่น 1.40 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
กิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 64.72 รายได้ :
ค่าบริหารจัดการ 0.05 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้การค้า 17.00 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
กิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 50.85 รายได้ :
1. ค่าบริหารจัดการ 0.04 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
2. ค่าโฆษณา 0.20 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
3. จำหน่ายลิขสิทธิ์ 0.96 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
4. รายได้อื่น 0.53 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ค่าใช้จ่าย :
ต้นทุนส่วนแบ่งภาพยนตร์ 5.30 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนำภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้การค้า 1.43 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้อื่น 0.01 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้การค้า 017 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
กิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 50.85 รายได้ :
ค่าบริหารจัดการ 0.03 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
กิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 64.72 รายได้ :
1. ค่าบริหารจัดการ 0.09 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
2. ค่าโฆษณา 0.05 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
3. จำหน่ายลิขสิทธิ์ 0.36 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
4. รายได้อื่น 0.26 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ค่าใช้จ่าย :
ต้นทุนส่วนแบ่งภาพยนตร์ 1.58 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนำภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้การค้า 0.38 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้อื่น 0.01 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้การค้า 0.54 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้อื่น 0.22 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
กิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 64.72 รายได้ :
1. ค่าบริหารจัดการ 0.07 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
2. ค่าโฆษณา 0.04 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
3. จำหน่ายลิขสิทธิ์ 0.22 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ค่าใช้จ่าย :
ต้นทุนส่วนแบ่งภาพยนตร์ 0.53 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้การค้า 0.24 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้การค้า 057 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
การร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 36.98 รายได้ :
1. ดอกเบี้ยรับ 0.02 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.60 ต่อปี
2. จำหน่ายลิขสิทธิ์ 1.48 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้การค้า 0.95 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริษัทที่ครอบครัว พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น ร้อยละ 90 รายได้ :
1. ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค 32.07 เป็นการให้เช่าพื้นที่ในอาคารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยสาขารัชโยธิน สุขุมวิท รังสิต สำโรง และเมโทรโพลิส เป็นรายการปกติทางการค้า และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2. ค่าโฆษณา 40.00 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
3. ดอกเบี้ยรับ 0.13 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
4. รายได้อื่น 3.19 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้การค้า 32.53 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้อื่น 0.08 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้อื่น 1.27 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เงินรับล่วงหน้าจากการให้เช่าที่ดิน (รวมอยู่ใน"หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น") 6.52 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เงินมัดจำ (รวมอยู่ใน"หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น") 5.53 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริษัทที่ครอบครัวพูลวรลักษณ์ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. วีพี 39 โฮลดิ้ง ร้อยละ 100 ค่าใช้จ่าย :
ค่าใช้จ่ายอื่น 11.54 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้การค้า 0.03 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้อื่น 0.17 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริษัทที่คุณวิชา และคุณภารดี พูลวรลักษณ์ ถือหุ้นร้อยละ 70.99 และร้อยละ 29 ตามลำดับ ค่าใช้จ่าย :
ค่าบริการที่ปรึกษา 13.20 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ อัตราเดือนละ 1.10 ล้านบาท โดยมีอายุของสัญญา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นราคาที่ตกลงกันตามที่กำหนดในสัญญา เป็นการคิดค่าตอบแทนอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้ ซึ่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับประธานบริหารของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้คุณวิชาไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใด
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริษัทที่บิดา, มารดา และคุณวิชา พูลวรลักษณ์ถือหุ้น ร้อยละ 20, ร้อยละ 20 และ ร้อยละ 10 ตามลำดับ รายได้ :
ส่วนแบ่งภาพยนตร์ 0.51 เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนำภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้การค้า 1.44 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริษัทที่บิดาและมารดาคุณวิชา พูลวรลักษณ์ ถือหุ้นร้อยละ 50 และ ร้อยละ 10 ตามลำดับ ค่าใช้จ่าย :
ค่าสาธารณูปโภค 3.87 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้การค้า 0.59 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้อื่น 0.02 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้การค้า 0.52 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้อื่น 0.05 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริษัทที่คุณภารดี พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น ร้อยละ 2.87 ค่าใช้จ่าย :
ค่าใช้จ่ายอื่น 0.12 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริษัทที่ครอบครัว พูลวรลักษณ์ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. วีพี 39 โฮลดิ้ง ร้อยละ 100 ค่าใช้จ่าย :
ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค 34.56 เป็นค่าสิทธิการเช่าโครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ (ปิ่นเกล้า) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นราคาตลาดของเซ็นทรัล สาขาปิ่นเกล้า
เจ้าหนี้การค้า 0.37 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้อื่น 0.47 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริษัทที่ครอบครัว พูลวรลักษณ์ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. วีพี 39 โฮลดิ้ง ร้อยละ 99.98 ค่าใช้จ่าย :
ค่าใช้จ่ายอื่น 3.81 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้อื่น 0.17 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริษัทที่ครอบครัว พูลวรลักษณ์ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. วีพี 39 โฮลดิ้ง ร้อยละ 99.98 ค่าใช้จ่าย :
ค่าใช้จ่ายอื่น 1.04 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ ร้อยละ 14.05 และ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ.รัชโยธิน อเวนิว ร้อยละ 50.00 รายได้ :
ค่าบริหารจัดการ 0.41 เป็นรายได้ค่าบริหารงานอัตราเดือนละ 27,000 บาท ของสาขารัชโยธินซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้า และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ค่าใช้จ่าย :
ค่าสาธารณูปโภค 1.35 เป็นค่าบริการสาธารณูปโภคสำหรับการเช่าพื้นที่เพื่อสำหรับสำนักงานของบริษัทฯ ในบริเวณรัชโยธิน อเวนิว ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้า และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เจ้าหนี้อื่น 0.15 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ ร้อยละ 14.05 ค่าใช้จ่าย :
1. ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค 52.91 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
2. ค่าใช้จ่ายอื่น 3.25 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เงินมัดจำ (รวมอยู่ใน “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น”) 25.82 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้การค้า 0.02 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้อื่น 8.96 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริษัทที่คุณภารดี พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น ร้อยละ 100 รายได้ :
1. ค่าเช่า ค่าบริการ และสาธารณูปโภค 19.62 เป็นการให้เช่าพื้นที่ในอาคารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. รายได้อื่น 1.40 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ค่าใช้จ่าย :
1. Sponsorship ค่าใช้จ่าย 5.48 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
2. ค่าใช้จ่ายอื่น 1.78 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
Trade receivable 10.00 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ ร้อยละ 28.09 ค่าใช้จ่าย :
1.ค่าเช่า ค่าบริการ และสาธารณูปโภค 13.03 เป็นการเช่าพื้นที่และบริการ ของสาขา เอสพลานาด เพื่อดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่ง ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้า และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2. ค่าใช้จ่ายอื่น 1.55 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เงินมัดจำ (รวมอยู่ใน “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น”) 0.31 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้อื่น 2.73 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริษัทที่คุณวิชาและ คุณภารดี พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น ร้อยละ 25 และ ร้อยละ 25 ตามลำดับ ค่าใช้จ่าย :
ค่าใช้จ่ายอื่น 5.06 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้อื่น 1.65 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทย่อย (บจ. เอ็มเทล (ประเทศไทย) จำกัด) ร้อยละ 30 ลูกหนี้อื่น 1.39 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริษัทที่คุณภารดี พูลวรลักษณ์ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 2.52 ค่าใช้จ่าย :
ค่าใช้จ่ายอื่น 0.11 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้อื่น 0.01 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ ล้านบาท ปี 2562 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันในบริษัทย่อย (บจ. เอ็มเทล (ประเทศไทย) จำกัด) ค่าใช้จ่าย :
ค่าที่ปรึกษา 0.70 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน อัตราเดือนละ 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
เจ้าหนี้อื่น 0.65 เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ