ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน 1,812 คน เพื่อรองรับการให้บริการสำหรับลูกค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่งและคาราโอเกะ สื่อโฆษณา พื้นที่เช่าและบริการ รวมถึงธุรกิจสื่อภาพยนตร์ โดยในปี 2562 บริษัทได้เพิ่มจำนวนสาขาอีก 11 แห่ง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ตลอดจนประเทศในกลุ่ม CLMV เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากขึ้น

สายธุรกิจหลัก จำนวนพนักงาน
สำนักงานใหญ่ 393
โรงภาพยนตร์ 902
โบว์ลิ่ง 252
ขายโฆษณา 57
ขายพื้นที่เช้าและศูนย์การค้า 109
สื่อภาพยนตร์ 99
รวมจำนวนพนักงาน 1,812

อัตราการลาออกย้อนหลัง (ปี 2560-2562)

ปี 2560 2561 2562
อัตราการลาออก (ร้อยละ) 2.10 1.62 1.39
* ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว

บริษัทได้มีการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับลักษณะงานและสายวิชาชีพ โดยผลตอบแทนที่ให้แก่พนักงานของบริษัท ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ค่าเช่าบ้าน ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม ประกันชีวิต ตรวจสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาล และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสม สามารถแข่งขัน และรักษาพนักงานที่ดีมีความสามารถให้อยู่กับองค์กร บริษัทได้กำหนดนโยบายการปรับเงินเดือน และโบนัสประจำปี โดยจะพิจารณาตามผลประกอบการในแต่ละปีของบริษัท ซึ่งในส่วนของพนักงานจะพิจารณาการจ่ายตามผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละบุคคล โดยมีนโยบายสำรวจและมีการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นประจำทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีโครงสร้างและการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมแก่พนักงาน

นอกจากนี้บริษัทได้จัดค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่พนักงาน เช่น เงินรางวัลจากการขาย และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานให้มุ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์กรต่อไป

บริษัทห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคนจึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงานจึงได้กำหนดนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงาน โดยให้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติก่อนปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ โดยในปี 2562 มีจำนวนพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานทั้งสิ้น 17 ครั้ง แต่ไม่มีพนักงานทื่เกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยจากการทำงานถึงขั้นรุนแรงหรือต้องหยุดงาน

M PASSION วัฒนธรรมองค์กร

M Major Iconic Leadership เป็นต้นแบบและตำนานของโลก

P Professionalism ความเป็นมืออาชีพในทุกๆ ด้าน

A Adaptability พร้อมปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ

S Speed คล่องแคล่วและรวดเร็ว

S Service Excellence เป็นเลิศในบริการ

I Innovation สร้างนวัตกรรม

O Optimism มองโลกในแง่ดี

N Network ประสานเครือข่าย

การสรรหาพนักงานและจูงใจพนักงาน

บริษัทจะเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในเป็นหลักแล้วทำการฝึกอบรมเพิ่มเติมเนื่องจากการเลื่อนตำแหน่งจากภายใน ทำให้ได้พนักงานที่คุ้นเคยกับการดำเนินงานและยังมีส่วนช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน ทั้งยังจูงใจให้พนักงานทำงานอยู่กับบริษัทเป็นระยะเวลานานและให้ผลตอบแทนในระดับที่เท่าเทียมกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานให้เอื้อต่อการใช้ศักยภาพของพนักงานได้อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นการจูงใจพนักงานอีกวิธีหนึ่ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทมีนโยบายจัดให้มีการอบรมภายในให้กับพนักงานของบริษัท เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีทักษะความรู้โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และจากคำแนะนำของผู้มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรม และสัมมนากับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอตลอดจนมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่เหมาะสมเพื่อจูงใจ และรักษาให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทมีการจัดอบรมให้กับพนักงานทั้งในลักษณะที่ทำพร้อมกับการทำงาน (On-the-job training) และในลักษณะอบรมงาน (Functional training) สำหรับในกรณีที่เป็นการฝึกอบรมพร้อมกับการทำงาน บริษัทจะให้พนักงานได้มีโอกาสช่วยพนักงานที่อาวุโสกว่า ซึ่งพนักงานที่อาวุโสกว่าจะเป็นพี่เลี้ยงดูแลให้คำแนะนำและช่วยชี้แนะตลอดทุกขั้นตอน ส่วนการอบรมแบบ Functional training จะมีการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งที่ดำเนินการโดยบุคลากรภายใน/นอกบริษัท และการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมตามโครงการต่างๆ ที่หน่วยงานภายนอกเป็นคนจัด เช่นการฝึกอบรมด้านการบริหารและปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมออีกทั้งบริษัทยังจัดอบรมทักษะทั่วไปอื่นๆ (Soft Skills) อาทิทักษะการเป็นผู้นำ การพัฒนาทักษะการขายและการตลาดการพัฒนาทีมงาน เทคนิคการเจรจา เทคนิคงานบริการ ฯลฯ อีกด้วยนอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนและรองรับนิสิตนักศึกษาที่ต้องการใช้เวลาที่ว่างเว้นจากการเรียนให้เป็นประโยชน์ ด้วยการฝึกประสบการณ์การทำงาน โดยบริษัทได้จัดให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทำงานในบางตำแหน่งที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ ทักษะและช่วงเวลาว่างของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน ซึ่งในปี 2562 พนักงานและผู้บริหารมีการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ เป็นจำนวน 8,276 ชั่วโมง ซึ่งยังไม่รวมจำนวนของการอบรมออนไลน์ที่บริษัทกำลังดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินของพนักงานที่เข้ามาอบรมยังสำนักงานใหญ่ ทั้งนี้บริษัทกำลังพัฒนาระบบเพื่อรองรับระบบการอบรมออนไลน์ให้มากกว่าปัจจุบัน อีกทั้ง พนักงานของบริษัททุกคนต้องผ่านการปฐมนิเทศ โดยเนื้อหาในการอบรมเกี่ยวกับภาพรวมองค์กร นโยบายด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น