บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เชื่อมั่นว่าการพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งตระหนักดีว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบเป็น ภัยร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จึงได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบกับ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council) และกำหนดนโยบายการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่นของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ได้ทราบและยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะศึกษา ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้ในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่สำคัญของการเป็นองค์กรที่โปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจน ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตาม หลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป