ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 03/03/2565
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 9,637
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 57.78
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22/04/2565 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 11,811
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 89.72
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ (%)
1. นาย วิชา พูลวรลักษณ์ 265,240,100 29.65
2. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 52,713,363 5.89
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 50,199,535 5.61
4. GIC PRIVATE LIMITED 45,563,200 5.09
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 44,814,580 5.01
6. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 30,210,800 3.38
7. THE BANK OF NEW YORK MELLON 26,673,590 2.98
8. นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์ 21,150,600 2.36
9. นาง ภารดี พูลวรลักษณ์ 18,345,536 2.05
10. นาย วิชญะ พูลวรลักษณ์ 18,294,600 2.04