รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 02 มีนาคม 2564 มีดังนี้ ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ (%)
1. นาย วิชา พูลวรลักษณ์ 265,040,100 29.62
2. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 78,102,200 8.73
3. GIC PRIVATE LIMITED 54,254,100 6.06
4. THE BANK OF NEW YORK MELLON 37,745,600 4.22
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 37,111,491 4.15
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 34,854,380 3.90
7. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 30,594,800 3.42
8. STATE STREET EUROPE LIMITED 25,508,691 2.85
9. นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์ 18,774,700 2.10
10. นาง ภารดี พูลวรลักษณ์ 18,345,536 2.05