* บริษัทย่อยเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ยกเว้นบริษัทย่อยภายใต้ MHD ซึ่งจดทะเบียนในประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เงินลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญ
** บริษัท ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เมเจอร์ จอยน์ ฟิลม์ จำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการสื่อภาพยนตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
- บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564