* บริษัทย่อยเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ยกเว้นบริษัทย่อยภายใต้ MHD ซึ่งจดทะเบียนในประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เงินลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญ
** บริษัท เมตาคอกนิชั่น จำกัด ถูกจำหน่ายเงินลงทุนไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
*** บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562