สินทรัพย์รวม

กำไรสุทธิ

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 2559 
31/12/2559
งบปี 2560 
31/12/2560
งบปี 2561 
31/12/2561
งบปี 2562 
31/12/2562
ไตรมาส 1/63 
31/03/2563
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 14,724.91 13,807.71 14,074.21 14,005.75 17,365.63
หนี้สินรวม 8,007.18 7,308.95 7,441.73 7,399.00 10,110.97
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,636.89 6,413.55 6,509.95 6,455.64 7,096.49
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 894.53 894.67 894.67 894.67 894.67
รายได้รวม 9,580.11 9,937.46 10,671.30 11,141.21 1,413.19
กำไรสุทธิ 1,188.22 1,193.34 1,283.59 1,170.03 -255.00
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.33 1.33 1.43 1.31 -0.29
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ          
ROA(%) 10.96 11.33 12.06 11.21 6.71
ROE(%) 17.98 18.29 19.86 18.05 10.28
อัตรากำไรสุทธิ(%) 12.40 12.01 12.03 10.50 -18.04