สินทรัพย์รวม

กำไรสุทธิ

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ 2562 2563 2564 Q2/2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 14,005.75 17,678.21 16,519.47 14,477.14
หนี้สินรวม 7,399.00 11,052.18 9,232.65 7,667.05
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,455.64 6,482.38 7,169.92 6,680.90
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 894.67 894.67 894.67 894.67
รายได้รวม 10,822.47 3,936.43 3,365.01 2,996.55
กำไรสุทธิ 1,170.03 -527.49 1,581.45 155.33
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.31 -0.59 1.77 0.17
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ        
ROE (%) 18.05 -8.15 23.17 32.32
ROA (%) 11.21 -2.89 12.58 16.96
อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.07 -13.72 45.74 5.45

แหล่งที่มา: www.set.or.th