ปี 2563 นับได้ว่าเป็นปีที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของคนไทยและประชาชนทั่วโลก นั่นก็คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้แพร่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างใหญ่หลวง ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวและหยุดชะงัก รวมถึงรายได้ของธุรกิจหลายภาคส่วนได้รับผลกระทบด้านลบอย่างรุนแรง นับเป็นวิกฤติครั้งยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติที่มีความสูญเสียจนมิอาจประเมินค่าได้

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคม ความเป็นอยู่ สังคม รวมถึงธุรกิจเป็นวงกว้างทั่วโลก ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 โรงภาพยนตร์ทั้งหมดในกลุ่มกิจการต้องปิดลงชั่วคราว รวมถึงสถานโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และไอซ์สเก็ต ตามคำสั่งภายใต้พระราชกำหนดฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรคระบาด รายได้ของกลุ่มกิจการในทุกกลุ่มธุรกิจลดลงอย่างมีสาระสาคัญ ถึงแม้ว่าโรงภาพยนตร์และสถานที่ให้บริการอื่นทั้งหมดได้รับอนุมัติให้เปิดอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกิจการยังไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้เต็มประสิทธิภาพ ธุรกิจของบริษัทได้เผชิญกับความท้าทายและได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ประสบปัญหาการหดตัวของเศรษฐกิจและการปรับลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค โดยปัจจัยหลักมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จากเหตุผลข้างต้น คณะกรรมการและผู้บริหารจึงได้มีการวางแผนนากลยุทธ์ 3 T (Trading / Thai Movie / Technology) โดยบริษัทได้มีการปรับเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ 3T สร้างการเติบโตให้บริษัท เพื่อปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ มีการสร้าง การเติบโตของรายได้จากการเพิ่มของช่องทางในการจำหน่าย POPCORN จากหน้าโรงสู่หน้าบ้านผ่านแอปพลิเคชั่นสั่งอาหารออนไลน์หรือ ผ่านช่องทางช้อปปิ้งออนไลน์ และการผลักดันธุรกิจ “หนังไทย” โดยเฉพาะหนังไทยที่กลุ่มบริษัทร่วมทุนกับพันธมิตรต่างๆ ซึ่งได้พิสูจน์แล้ว จากรายได้ภาพยนตร์ในไตรมาส 4 เรื่อง “อีเรียมซิ่ง” ซึ่งทำรายได้ไปกว่า 200 ล้านบาท เป็นต้น

ในส่วนของการวางแผนการดำเนินงานและการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและมาตรการลดค่าใช้จ่ายทำให้บริษัทสามารถรักษาสภาพคล่องทางด้านบัญชีให้ยังคงเสถียรภาพ มีการบริหารต้นทุนให้เหมาะสมและหาแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายทุกทาง เพื่อให้บริษัทสามารถยืดหยัดผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมกับสร้างความมั่นใจเรื่องคุณภาพของการให้บริการและความปลอดภัยเมื่อมาใช้บริการ รวมถึงดำเนินการด้านกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสภาวะในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้งทั้งในด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทุกภาคส่วน บริษัทมีการออกมาตรการรักษาความสะอาดภายในศูนย์การค้าและโรงภาพยนตร์ เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ความสาคัญในสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า โดยปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุขสากลอย่างเคร่งครัด ด้วยการเฝ้าระวังและป้องกันความปลอดภัยขั้นสูงสุด บริษัทได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในทุกพื้นที่ พร้อมยกระดับมาตรการป้องกันคุมเข้มความสะอาดและความปลอดภัย เน้นการเว้นระยะห่างทางสังคมและก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดด้วยการชำระเงินผ่านระบบ E-Payment เพื่อสร้างความมั่นใจการเข้าใช้บริการ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดูแลสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้มอบหน้ากาก N95 พร้อม ป๊อปคอร์น ทู โก (Popcorn To Go) ให้กับสถาบันบาราศนราดูรและโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อใช้ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้กับคณะแพทย์พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกำลังหลักของประเทศในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงนำรายได้จากการจำหน่ายเซ็ทป๊อปคอร์นและน้าอัดลม ชุด Special Set เพื่อมอบเป็นทุนสนับสนุนให้กับศูนย์วิจัยวัคซีนไวรัสโควิด-19 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเรายังคงเดินหน้าให้การสนับสนุนองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่องในการต่อสู้หรือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ยังลงพื้นที่แจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมให้กาลังใจชาวบ้านที่ประสบภัยน้าท่วมอีกด้วย

บริษัทมีเจตนามุ่งมั่นในการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ควบคู่กับความรับผิดชอบที่พึงมีต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับกิจการที่ดี และมุ่งสร้างคุณค่าและผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ทาให้เกิดความเชื่อมั่นและยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อการเติบโตของธุรกิจ ในระยะยาว รวมถึงการให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในปี 2563 บริษัทมีความภาคภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกเข้าอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) จากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผมใคร่ขอแสดงความขอบคุณต่อผู้มาใช้บริการ พนักงานทุกท่านสำหรับความมุ่งมั่น ตั้งใจและการทางานอย่างหนักเพื่อบริษัท และขอแสดงความขอบคุณต่อผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำหรับการสนับสนุนและความไว้วางใจที่ทุกท่านได้มอบให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปี ผมมีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือร่วมใจเหล่านี้จะนาพาให้เราสามารถก้าวข้ามสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปได้โดยเร็ว

นายสมใจนึก เองตระกูล

ประธานกรรมการ

นายวิชา พูลวรลักษณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร