หนังสือเชิญประชุม

เอกสาร ดาวน์โหลด
หน้าปก ดาวน์โหลด PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (เผยแพร่วันที่ ) ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบท้าย
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด PDF
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด PDF
ข้อมูลค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด PDF
รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน ดาวน์โหลด PDF
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด PDF
รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด PDF
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด PDF
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด PDF
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด PDF
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด PDF
ข้อบังคับของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด PDF
แผนที่ของสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด PDF
มาตรการและแนวปฏิบัติในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด PDF