ในปี 2562 นับเป็นปีที่ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เผชิญกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจ อาทิ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนเนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นและยังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ด้วยการขยายสาขาของโรงภาพยนตร์ไปทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาโรงภาพยนตร์ที่มีอยู่ให้มีศักยภาพเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างมูลค่าให้มากขึ้น อีกทั้ง ยังพัฒนาการดำเนินงานบนปรัชญาการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มีมาตรฐานจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อการพัฒนาสร้างคุณค่าร่วมทางสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ วางวิสัยทัศน์สำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วย 3 เสาหลักสำคัญ ได้แก่ 1) การยกระดับสู่ Major 5.0 2) การเติมเต็มธุรกิจทั้งจาก Hardware และ Software และ 3) การมอบคุณค่าคืนกลับสู่สังคม Social Contribution โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีส่วนกระตุ้นให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์เติบโตจากการขยายสาขาโรงภาพยนตร์ต่อเนื่องทั่วประเทศและในกลุ่มประเทศ CLMV รวมถึงการผลักดันให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีคุณภาพและสามารถขยายตลาดไปในต่างประเทศ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ขยายวงกว้าง อีกทั้ง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับนวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัยและดีที่สุดสำหรับโรงภาพยนตร์จากทั่วโลกโดยนำมาใช้กับโรงภาพยนตร์ในเครือ อาทิ Seamless Ticket ที่สามารถซื้อตั๋วผ่านแอพพลิเคชั่นแล้วสแกนตั๋วที่จุดเพื่อเดินเข้าโรงภาพยนตร์ได้ทันที นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ควบคู่ไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจ ผ่านนโยบาย “Green Cinema” เน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และภารกิจ Social Giving ของ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เพื่อขยายโอกาสให้เด็กและผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศมีโอกาสได้ชมภาพยนตร์ที่ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและอาจเป็นหนึ่งจุดเปลี่ยนในชีวิตของเด็กได้อีกด้วย

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมาไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น คู่ค้า สถาบันการเงิน ลูกค้าที่มาใช้บริการ สื่อมวลชน ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขยายธุรกิจไปพร้อมกับการพัฒนาคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านความบันเทิงและการเรียนรู้จากสื่อภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ ความสุข และรอยยิ้มแก่ชุมชน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาลและสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและหวังว่า ทุกท่านจะร่วมกันพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืนต่อเนื่องในทุก ๆ ปี