หัวข้อการรายงาน GRI รายงานทั้งหมด รายงานบางส่วน หมายเหตุ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ความสำเร็จด้านเศรษฐกิจ 102-7
201-1
   
ข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการ      
ข้อมูลด้านจรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต 205-2
205-3
   
กรณีพิพาท/การถูกตัดสินความผิด/การถูกฟ้องร้อง/ การถูก ร้องเรียนในประเด็นด้านบรรษัทภิบาล      
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
การใช้พลังงานภายในองค์กร 302-1   รายงานครอบคลุม 5 สาขา Stand-alone ได้แก่ สาขารัชโยธิน สุขุมวิท (เมเจอร์) สุขุมวิท (สหกรณ์) สาขารังสิต และงามวงศ์วาง-แคราย
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 305-1
305-2
 
การนำน้ำมาใช้ 303-1  
การกำจัดของเสียภายในองค์กร 306-2  
กรณีพิพาท/การถูกตัดสินความผิด/การถูกฟ้องร้อง/ การถูก ร้องเรียนในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม      
ข้อมูลด้านสังคม
จำนวนพนักงานทั้งหมด 102-7
102-8
   
จำนวนพนักงานใหม่ทั้งหมด 401-1    
จำนวนพนักงานพ้นสภาพ 401-1    
การขาดงานของพนักงาน 403-9    
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 403-9
403-10
   
การฝึกอบรมพนักงาน 404-1    
การวัดระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร      
การพัฒนาสังคม 201-1   Major + Major Care
กรณีพิพาท/การถูกตัดสินความผิด/การถูกฟ้องร้อง/ การถูก ร้องเรียนในประเด็นด้านสังคม      

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ความสำเร็จด้านเศรษฐกิจ (GRI 102-7, 201-1)
ประเภทข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562
รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ พันล้านบาท 8.75 8.97 9.95 10.70
สินทรัพย์รวม พันล้านบาท 14.72 13.81 14.07 14.01
มูลค่าตลาดรวม พันล้านบาท 29.35 25.99 18.46 22.59
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ล้านบาท 1,862.79 1,835.81 1,919.85 2,018.42
เงินกู้ยืม ล้านบาท 5,257.46 4,739.74 3,926.31 4,036.86
กำไรสุทธิ ล้านบาท 1,188.22 1,193.34 1,283.59 1,170.03
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ล้านบาท 1,075 1,172 1,216 1,266
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 17.98 18.29 19.86 18.05
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 10.96 11.33 12.06 11.21
จำนวนสำนักงานและสาขาต่างประเทศ สาขา 3 5 6 8
จำนวนสาขาในประเทศไทย สาขา 110 126 153 162

ข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562
การประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อปี ครั้ง 4 4 4 5
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านต่อปี
1) นายสมใจนึก เองตระกูล ร้อยละ 100 100 100 100
2) นายวิชา พูลวรลักษณ์ ร้อยละ 100 100 100 100
3) นางภารดี พูลวรลักษณ์ ร้อยละ 75 75 50 100
4) นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ ร้อยละ 75 100 100 100
5) นายชัย จรุงธนาภิบาล ร้อยละ 100 100 100 100
6) นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร ร้อยละ 100 100 100 100
7) นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ร้อยละ 75 75 75 100
8) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ร้อยละ 50 100 100 60
9) นายวิชัย พูลวรลักษณ์ ร้อยละ 75 100 100 100
10) นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ ร้อยละ 75 100 100 80
11) นายธนกร ปุลิเวคินทร์ ร้อยละ 100 100 100 100

ข้อมูลด้านจรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริต (GRI 205-2, 205-3, 206-1)

ประเภทข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562
จำนวนกรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้รับจากช่องทางร้องเรียนที่บริษัทกำหนด กรณี 0 0 0 0
จำนวนกรณีที่ได้อยู่ระหว่างการแก้ไข กรณี 0 0 0 0
จำนวนกรณีที่ได้รับการแก้ไข กรณี 0 0 0 0
สมาชิกหน่วยงานกำกับดูแลกิจการได้รับการฝึกอบรมด้านการต่อต้านการทุจริต ร้อยละ - - - -
พนักงานได้รับการสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต ร้อยละ - - - -
พนักงานได้รับการฝึกอบรมด้านการต่อต้านการทุจริต ร้อยละ - - - -
กรณีพิพาท/การถูกตัดสินความผิด/การถูกฟ้องร้อง/ การถูก ร้องเรียนในประเด็นด้านบรรษัทภิบาล
ประเภทข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562
มีกรณีพิพาท/การถูกตัดสินความผิด/การถูกฟ้องร้อง/ การถูกร้องเรียนในประเด็นด้านบรรษัทภิบาล กรณี 0 0 0 0

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

การใช้พลังงานภายในองค์กร (GRI 302-1)
ประเภทข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562
พลังงานทั้งหมดที่นำมาใช้ MWh 38,500 36,734 36,794 37,682
ไฟฟ้าที่ซื้อมาใช้ภายในองค์กร MWh 38,500 36,734 36,794 37,682
- สาขารัชโยธิน (RT) MWh 11,756 11,161 11,544 11,765
- สาขาสุขุมวิท (เมเจอร์ - SKV) MWh 6,127 6,000 5,996 6,149
- สาขาสุขุมวิท (สหกรณ์ - SKV) MWh 2,968 2,828 2,888 2,933
- สาขารังสิต (RST) MWh 7,984 7,880 7,694 7,936
- สาขางามวงศ์วาน-แคราย (ESP) MWh 9,665 8,865 8,672 8,899
ไฟฟ้าที่ผลิตภายในองค์กร MWh 0 0 0 0
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GRI 305-1, 305-2)
ประเภทข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม (GHG scope 1 และ 2) ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า 19,282.49 18,396.20 18,418.79 18,862.46
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง(GHG scope 1)* ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า 32.88 29.57 22.16 21.84
- สาขารัชโยธิน (RT) ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า 29.32 25.91 19.01 18.40
- สาขาสุขุมวิท (เมเจอร์ - SKV) ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า 1.17 1.02 0.93 1.04
- สาขาสุขุมวิท (สหกรณ์ - SKV) ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า 0.35 0.30 0.28 0.31
- สาขารังสิต (RST) ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า 0.88 1.32 1.02 1.04
- สาขางามวงศ์วาง-แคราย (ESP) ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า 1.17 1.02 0.93 1.04
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม(GHG scope 2) ton CO2e 19,249.62 18,366.63 18,396.63 18,840.62
- สาขารัชโยธิน (RT) ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า 5,877.88 5,580.39 5,771.88 5,882.38
- สาขาสุขุมวิท (เมเจอร์ - SKV) ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า 3,063.44 2,999.94 2,997.94 3,074.44
- สาขาสุขุมวิท (สหกรณ์ - SKV) ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า 1,483.97 1,413.97 1,443.97 1,466.47
- สาขารังสิต (RST) ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า 3,991.92 3,939.92 3,846.92 3,967.92
- สาขางามวงศ์วาง-แคราย (ESP) ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า 4,832.40 4,432.41 4,335.91 4,449.41
* การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (GHG Scope 1) ประกอบด้วยการใช้น้ำมันดีเซลจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่ใช้น้ำมันดีเซล
การนำน้ำมาใช้ (GRI 303-1)
ประเภทข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562
น้ำประปาที่ซื้อมาใช้ ล้าน ลบ.ม. 0.627 0.537 0.365 0.381
- สาขารัชโยธิน (RT) ล้าน ลบ.ม. 0.371 0.296 0.120 0.125
- สาขาสุขุมวิท (เมเจอร์ - SKV) ล้าน ลบ.ม. 0.062 0.058 0.060 0.057
- สาขาสุขุมวิท (สหกรณ์ - SKV) ล้าน ลบ.ม. 0.017 0.015 0.015 0.016
- สาขารังสิต (RST) ล้าน ลบ.ม. 0.088 0.086 0.080 0.089
- สาขางามวงศ์วาง-แคราย (ESP) ล้าน ลบ.ม. 0.089 0.082 0.090 0.094
ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดแล้วปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ล้าน ลบ.ม. 0.501 0.430 0.292 0.306
- สาขารัชโยธิน (RT) ล้าน ลบ.ม. 0.297 0.237 0.096 0.100
- สาขาสุขุมวิท (เมเจอร์ - SKV) ล้าน ลบ.ม. 0.049 0.046 0.048 0.045
- สาขาสุขุมวิท (สหกรณ์ - SKV) ล้าน ลบ.ม. 0.014 0.012 0.012 0.013
- สาขารังสิต (RST) ล้าน ลบ.ม. 0.070 0.069 0.063 0.071
- สาขางามวงศ์วาง-แคราย (ESP) ล้าน ลบ.ม. 0.071 0.066 0.072 0.076
การกำจัดของเสียภายในองค์กร (GRI 306-2)
ประเภทข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562
ปริมาณการกำจัดของเสีย ตัน 4,333.44 4,540.60 4,540.60 4,686.60
- สาขารัชโยธิน (RT) ตัน 1,610.40 1,752.00 1,752.00 1,861.50
- สาขาสุขุมวิท (เมเจอร์ - SKV) ตัน 732.00 730.00 730.00 730.00
- สาขาสุขุมวิท (สหกรณ์ - SKV) ตัน 87.84 87.60 87.60 87.60
- สาขารังสิต (RST) ตัน 805.20 839.50 839.50 839.50
- สาขางามวงศ์วาง-แคราย (ESP) ตัน 1,098.00 1,131.50 1,131.50 1,168.00
กรณีพิพาท/การถูกตัดสินความผิด/การถูกฟ้องร้อง/ การถูก ร้องเรียนในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
ประเภทข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562
มีกรณีพิพาท/การถูกตัดสินความผิด/การถูกฟ้องร้อง/ การถูกร้องเรียนในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม กรณี 0 0 0 0

ข้อมูลด้านสังคม

จำนวนพนักงานทั้งหมด (GRI 102-7, GRI 102-8)
ประเภทข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562
หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย
จำนวนพนักงานทั้งหมด คน 1,598 1,958 1,806 1,878 1,874 1,877 1,885 1,898
3,556 3,684 3,751 3783
แยกตามประเภทสัญญาจ้าง
พนักงานประจำ คน 867 1,152 979 1,165 826 973 764 912
พนักงานสัญญาจ้าง คน 731 806 827 713 1048 904 1121 986
จำแนกตามระดับ
พนักงานบริหารระดับสูง คน 9 12 9 14 7 14 7 12
พนักงานบริหาร คน 194 228 192 215 194 203 204 213
พนักงานทั่วไป คน 1,404 1,730 1,614 1,663 1,680 1,674 1,681 1,685
จำแนกตามอายุ
X ≤ 30 คน 1,192 1,413 1,261 1,316 1,292 1,340 1,310 1,358
30 < X ≤ 40 คน 280 402 323 396 320 364 316 357
40 < X ≤ 50 คน 91 110 145 134 180 141 179 152
50 < X ≤ 60 คน 35 33 77 32 82 32 80 31
X ≥ 60 คน
จำนวนพนักงานใหม่ทั้งหมด (GRI 401-1)
ประเภทข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562
หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย
จำนวนพนักงานใหม่ทั้งหมด คน 1,272 1,175 1,367 1,080 1,323 1,088 1,338 1,055
2,447 2,447 2,411 2,393
จำนวนพนักงานเฉลี่ยทั้งปี คน 1,598 1,958 1,282 1,235 1,395 1,275 1,533 1,398
คน 3,556 2,517 2,670 2,931
อัตราจ้างพนักงานใหม่ ร้อยละ 79.6 60.0 106.6 87.4 94.8 85.3 87.3 75.5
ร้อยละ 68.8 97.2 90.3 81.6
จำแนกตามอายุ
X ≤ 30 คน 1,227 1,114 1,182 1,028 1,184 1,052 1,217 1,011
30 < X ≤ 40 คน 36 55 80 42 65 34 65 36
40 < X ≤ 50 คน 7 6 63 8 51 1 38 6
50 < X ≤ 60 คน 2 0 42 2 23 1 16 1
X ≥ 60 คน - - - - - - 2 1
จำนวนพนักงานพ้นสภาพ (GRI 401-1, 401-3)
ประเภทข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562
หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย
จำนวนพนักงานพ้นสภาพ คน 452 421 608 603 728 564 727 615
คน 873 1,211 1,292 1,342
จำนวนพนักงานเฉลี่ยทั้งปี คน 1,598 1,958 1,282 1,235 1,395 1,275 1,533 1,398
คน 3,556 2,517 2,670 2,931
อัตราจ้างพนักงานพ้นสภาพ ร้อยละ 28.3 21.5 47.43 48.83 52.19 44.24 47.42 43.99
ร้อยละ 24.55 48.11 48.39 45.79
จำแนกตามประเภท
พ้นสภาพโดย สมัครใจ * คน 435 381 590 592 715 544 715 599
คน 816 1,182 1,259 1,314
อัตราการพ้นสภาพโดยสมัครใจ ร้อยละ 12.23 10.71 23.44 23.52 26.78 20.37 24.39 20.44
ร้อยละ 22.95 46.96 47.15 44.83
พ้นสภาพโดย ไม่สมัครใจ** คน 17 40 18 11 13 20 12 16
คน 57 29 33 28
อัตราการพ้นสภาพโดยไม่สมัครใจ ร้อยละ 0.48 1.12 0.72 0.44 0.49 0.75 0.41 0.55
ร้อยละ - - - -
จำแนกตามอายุ
X ≤ 30 คน 406 351 498 531 593 500 588 544
30 < X ≤ 40 คน 35 59 67 63 69 49 65 63
40 < X ≤ 50 คน 9 10 27 6 42 12 50 4
50 < X ≤ 60 คน 2 1 15 3 23 2 19 4
X ≥ 60 คน - - 1 - 1 1 5 -
* พ้นสภาพโดยสมัครใจ หมายถึง การลาออก
** พ้นสภาพโดยไม่สมัครใจ หมายถึง การเลิกจ้างเนื่องจากไม่ผ่านทดลองงาน พบเหตุทุจริต หรือเสียชีวิต
การขาดงานของพนักงาน (GRI 403-2)
ประเภทข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562
จำนวนวันหยุดเนื่องจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน วัน N/A 160 36 38
อัตราวันหยุดงานเนื่องจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน ร้อยละ N/A 43.84 9.86 10.41
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (GRI 403-9, GRI 403-10)
ประเภทข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562
จำนวนการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงาน คน N/A N/A 138 168
จำนวนการบาดเจ็บถึงขึ้นหยุดงานของพนักงาน คน N/A 25 12 11
จำนวนการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน คน 0 0 0 0
การฝึกอบรมพนักงาน (GRI 404-1)
ประเภทข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562
ค่าเฉลี่ยการฝึกอบรม ชั่วโมง/พนักงาน 36.40 38.50 42.24 47.4
จำแนกตามเพศ
หญิง ชั่วโมง/พนักงาน 20.24 22.77 22.20 22.5
ชาย ชั่วโมง/พนักงาน 16.16 15.73 20.04 25.0
จำแนกตามระดับ
พนักงานบริหารระดับสูง ชั่วโมง/พนักงาน 11.27 12.48 14.24 16.67
พนักงานบริหาร ชั่วโมง/พนักงาน 10.63 10.78 12.25 14.27
พนักงานทั่วไป ชั่วโมง/พนักงาน 14.50 15.24 15.75 16.46
การวัดระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
ประเภทข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562
การประเมินผลความผูกพันของพนักงาน ร้อยละ 77 81 80 81
การพัฒนาสังคม (GRI 201-1)
ประเภทข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562
เงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม บาท 1,289,870.7 1,753,293.4 1,535,527 1,615,125.2
อาสาสมัครพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม บาท 6,767,576.6 10,738,384.0 11,086,890.8 11,856,524.1
ชั่วโมง 87,876.0 84,754.5 84,395.5 87,092.5
การบริจาคอื่น ๆ บาท 2,619,813.0 3,163,591.7 2,258,661.7 3,086,459.0
ค่าบริหารจัดการด้าน การพัฒนาสังคม บาท 1,909,334.3 1,923,762.8 1,815,853.3 2,045,401.9
กรณีพิพาท/การถูกตัดสินความผิด/การถูกฟ้องร้อง/ การถูก ร้องเรียนในประเด็นด้านสังคม
ประเภทข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562
มีกรณีพิพาท/การถูกตัดสินความผิด/การถูกฟ้องร้อง/ การถูกร้องเรียนในประเด็นด้านสังคม กรณี 0 0 0 0