รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 มีดังนี้ ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ (%)
1. ครอบครัว นายวิชา พูลวรลักษณ์ 312,174,036 34.89%
  นายวิชา พูลวรลักษณ์ 265,040,100 29.62%
  นางภารดี พูลวรลักษณ์ 18,345,536 2.05%
  นายวิศรุต พูลวรลักษณ์ 18,788,400 2.10%
  นายวิชญะ พูลวรลักษณ์ 10,000,000 1.12%
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 61,565,518 6.88%
3. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 55,024,300 6.15%
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 54,470,590 6.09%
5. GIC PRIVATE LIMITED 41,121,200 4.60%
6. THE BANK OF NEW YORK MELLON 26,000,000 2.91%
7. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 25,000,000 2.79%
8. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 23,097,700 2.58%
9. STATE STREET EUROPE LIMITED 22,909,247 2.56%
10. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 21,918,600 2.45%