รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 มีดังนี้ ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ (%)
1. ครอบครัว นายวิชา พูลวรลักษณ์ 311,918,336 34.86%
  นายวิชา พูลวรลักษณ์ 265,040,100 29.62%
  นางภารดี พูลวรลักษณ์ 18,345,536 2.05%
  นายวิศรุต พูลวรลักษณ์ 18,532,700 2.07%
  นายวิชญะ พูลวรลักษณ์ 10,000,000 1.12%
2. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 49,032,827 5.48%
3. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 47,429,400 5.30%
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 44,191,140 4.94%
5. THE BANK OF NEW YORK MELLON 42,166,500 4.71%
6. GIC PRIVATE LIMITED 35,858,532 4.01%
7. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 25,037,800 2.80%
8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 24,653,400 2.76%
9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 23,292,400 2.60%
10. STATE STREET EUROPE LIMITED 23,238,245 2.60%