นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
66 ปี
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Chapman University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต San Diego University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2045 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพธารา จำกัด
การเข้าอบรมของกรรมการ
หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 2/2551
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104/2551
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547
หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND) รุ่นที่ 16/2548