การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554