ในปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่งของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลกระทบจากเศรษฐกิจภายในประเทศ พฤติกรรมและ ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค รวมถึง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อหลายอุตสาหกรรม ทำให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ยังคงแสดงออกถึงความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ของประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในปี 2561 บริษัทเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์เพิ่มขึ้นจำนวน 90 โรงภาพยนตร์ ทั้งในพื้นที่สำคัญของกรุงเทพ รวมถึงพื้นที่ระดับอำเภอ ตำบลในต่างจังหวัด และในต่างประเทศ รวมมีจำนวนโรงภาพยนตร์ทั้งสิ้น 782 โรงภาพยนตร์ ซึ่งโรงภาพยนตร์ที่เปิดใหม่นี้จะช่วยรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่เติบโตขึ้นในทุกๆ ปี และทำให้โรงภาพยนตร์กลายเป็นศูนย์รวมความบันเทิงของลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการพัฒนาสาขาเดิมให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคพร้อมกับการเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงสื่อมัลติมีเดียและเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกธุรกิจของบริษัท พร้อมบริหารสถานะทางการเงินอย่างรอบคอบควบคู่ไปกับการมองหาโอกาสในการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทเพิ่มขึ้น

บริษัทมุ่งมั่นในการเพิ่มศักยภาพและความเป็นผู้นำในธุรกิจทั้งในประเทศไทย และประเทศในกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะกัมพูชาและลาว เพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง และบริษัทไม่เพียงแต่เป็นผู้ให้บริการโรงภาพยนตร์เท่านั้น บริษัทยังร่วมเป็นผู้สนับสนุน และผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้มีคุณภาพและสามารถขยายไปยังตลาดต่างประเทศได้ เพื่อดึงดูดผู้สร้างหนังใหม่ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันรายได้จากอาหารและเครื่องดื่มก็มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากกลยุทธ์ในการขายแบบใหม่ รวมถึงรสชาติและบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจ และมีความหลากหลายเหมาะกับกลุ่มลูกค้าหลายประเภท ทำให้บริษัทมีความสามารถในการขึ้นราคาได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงธุรกิจสื่อโฆษณาที่บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้จากจำนวนของโรงภาพยนตร์ที่มากขึ้นและการขายสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ และจัดแพ็คเกจที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้ เพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจสื่อโฆษณาที่มีส่วนสำคัญในการสร้างผลกำไร

ในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ขอขอบคุณพนักงานเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติ หน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และขอแสดงความขอบคุณต่อผู้ใช้บริการ ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะพร้อมเดินไปข้างหน้าอย่างมั่งคงกับทางบริษัทต่อไป

นายสมใจนึก เองตระกูล

ประธานกรรมการ

นายวิชา พูลวรลักษณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร