คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ก่อกำเนิดธุรกิจขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยในร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และขอมุ่งมั่นสืบสาน พระราชปณิธาน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบไป

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ยังคงแสดงออกถึงความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ของ ประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในปี 2560 นับเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความท้าทายในการประกอบธุรกิจใน แทบทุกอุตสาหกรรม เหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นที่มีผลต่อเศรษฐกิจระดับมหภาค แต่บริษัทก็ยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มศักยภาพและความเป็นผู้นำทั้งในประเทศไทย และประเทศในกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะกัมพูชาและลาว เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทไม่เพียงแต่เป็นผู้ให้บริการโรงภาพยนตร์ เท่านั้น บริษัทยังร่วมเป็นผู้สนับสนุน และผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้มีคุณภาพและสามารถขยายไปยังตลาด ต่างประเทศได้ เพื่อดึงดูดผู้สร้างหนังใหม่ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรม

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีจำนวนโรงภาพยนตร์ทั้งสิ้น 710 โรงภาพยนตร์ และในปี 2561 ทางบริษัทจะมีการขยาย โรงภาพยนตร์เพื่อเพิ่มศูนย์รวมความบันเทิงให้เข้าถึงจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อวางรากฐานที่มั่นคง เพื่อการเจริญเติบโตในอนาคต รวมถึงการพัฒนาสาขาเดิมให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคพร้อมๆ กับ การเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงสื่อมัลติมีเดียและเทคโนโลยี ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกๆ ธุรกิจของบริษัท ในขณะเดียวกัน บริษัทจะพยายามรักษาและบริหารสถานะทางการเงินอย่างรอบคอบ ควบคู่ไปกับการมองหาโอกาสในการเพิ่มมูลค่าเพิ่ม ให้กับบริษัทอีกด้วย

ขณะที่ธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาด สื่อโฆษณา เป็นธุรกิจที่มีส่วนสำคัญในการสร้างผลกำไร และบริษัทเชื่อมั่นว่าการขยายของโรงภาพยนตร์และการขายสื่อโฆษณาใน รูปแบบต่างๆ จะสามารถขยายฐานลูกค้าของสื่อโฆษณาได้และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทมี ความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีความสามารถในการทำรายได้เพิ่มจากธุรกิจสื่อโฆษณาในปี 2561 และในปีถัดๆ ไปอีกด้วย

ในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ขอขอบคุณพนักงานเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติ หน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และขอแสดงความขอบคุณต่อผู้ใช้บริการ ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่าน จะพร้อมเดินไปข้างหน้าอย่างมั่งคงกับทางบริษัทต่อไป

นายสมใจนึก เองตระกูล

ประธานกรรมการ

นายวิชา พูลวรลักษณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร